تدریس صدای ز

درس علوم(حرکت انواع حیوانات)

دیکته پای تابلویی

آموزش تقارن با استفاده از خط کش شابلونی

آزمایش علوم (حواس پنج گانه)

جشن 13 آبان

آزمایش علوم