بازی فکری برج هیجان

اسکوتر و اسکیت بازی پایه سوم

بازی کلاسی

بازی میله و حلقه

اجرای دو امدادی مارپیچ پایه اول

مسابقه نقاشی روز دانش آموز

اهدا جوایز مسابقات روز دانش آموز

بازی توپ و دایره

جلسه دانشی

شناخت مفاهیم دقت و سرعت عمل