دبستان پسرانه غیردولتی شهدای ملی حفاری ایران اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 - اهواز

مدیریت دبستان

نام و نامخانوادگی : مهدی احمدی

متولد :1343/9/1

سوابق تحصیلی: فوق دیپلم رشته دینی ، عربی و قرآن و لیسانس ادبیات فارسی

 سابقه کاری: از سال 63 تا 95 

سابقه مدیریتی :1395-1377