دبستان پسرانه غیر دولتی شهدای ملی حفاری

درباره دبستان