دبستان پسرانه غیردولتی شهدای ملی حفاری ایران اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 - اهواز

بازدید گروههای آموزشی

بازدید گروههای آموزشی

گروههای آموزشی در مدرسه حاضر شدند و از روند کار آموزگاران دیدن کردند ، دفاتر کلاسی و فعالتهای علمی و آموزشی همکاران را مورد بررسی قرار دادند و با همکاران به بحث و تبادل نظر درمورد راهکارهای آموزشی پرداختند .