دبستان پسرانه غیردولتی شهدای ملی حفاری ایران اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 - اهواز

برگزاری جلسات چهره به چهره کلیه پایه ها

برگزاری جلسات چهره به چهره برای  کلیه پایه ها

جهت بالا بردن بنیه علمی  و رفتاری و اخلاقی دانش آموزان جلسه چهره به چهره برگزار شد .

در این جلسات معلم مربوطه بطور مستقیم با والدین به بحث و تبادل نظر در مورد مسائل درسی پرداختند و مشاور و مربی پرورشی و مربی قرآن نیز مسائلی را در مورد مسائل اخلاقی و تربیت قرآنی دانش آموزان به چالش کشیدند .