دبستان پسرانه غیر دولتی شهدای ملی حفاری

اجرای طناب کشی در روز 14 بهمن

مسابقه طناب کشی بین اولیای دانش آموزان پایه اول در روز 14 بهمن