دبستان پسرانه غیر دولتی شهدای ملی حفاری

16 بهمن ماه و اجرای سرود (ای ایران )توسط دانش آموزان پایه اول و اهدای جایزه به متولدین بهمن

16 بهمن ماه و اجرای سرود (ای ایران )توسط دانش آموزان پایه اول و اهدای جایزه به متولدین بهمن