دبستان پسرانه غیردولتی شهدای ملی حفاری ایران اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 - اهواز

16 بهمن ماه و اجرای سرود (ای ایران )توسط دانش آموزان پایه اول و اهدای جایزه به متولدین بهمن

16 بهمن ماه و اجرای سرود (ای ایران )توسط دانش آموزان پایه اول و اهدای جایزه به متولدین بهمن