دبستان پسرانه غیر دولتی شهدای ملی حفاری

جشن پیش دبستان

جشن پایان دوره برای نوگلان پیش دبستانی برگزار شد