دبستان پسرانه غیر دولتی شهدای ملی حفاری

جشن الفبا

نوگلان پایه اولمان جشن الفبای خود را همراه با معلمان و دوستان خود جشن گرفتند