دبستان پسرانه غیر دولتی شهدای ملی حفاری

دریافت مدارک پایه ششم

دانش آموزان پایه ششم جهت دریافت پرونده تحصیلی خود از تاریخ 97/3/27 لغایت 97/3/30 به دبستان شهدای ملی حفاری مراجعه کنید .