دبستان پسرانه غیر دولتی شهدای ملی حفاری

اعلام نتایج مصاحبه پایه اول

اعلام نتایج مصاحبه پایه اول

جهت ثبت نام دانش آموز از تاریخ 97/4/2 لغایت 97/4/6 به مدرسه مراجعه نمایید.

در غیر این صورت از نفرات ذخیره استفاده می شود.